FAALİYET ALANLARI

KÖKTÜRK HUKUK BÜROSU

 • Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konularla ilgili avukatlık hizmeti vermektedir.

Arabuluculuk

Ofisimiz gerçek ve tüzel kişilere ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Av .Arb Ceyhun Özgür Köktürk (Sicil No:19282

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra Takipleri,
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
 • İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar),
 • İstihkak Davası

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

 • Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka Davası
 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.)
 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları
 • Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,
 • Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

Borçlar Hukuku

 • Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Tahliye Davası
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
 • Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

Ticaret Hukuku

 • Şirket Ana Sözleşmeleri,
 • Şirketlere Sürekli Danışmanlık,
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,
 • Şirket Pay Devri,
 • Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri,
 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,
 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,
 • Kooperatif Davaları

Miras Hukuku

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması,
 • İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Müessil Atanmasına İlişkin Davalar,
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
 • Mirasta Defter Tutulması,
 • Vasiyetname Düzenlemesi,
 • Taksim Sözleşmesi

Eşya Hukuku

 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,
 • Men’i Müdahele (Elatmanın Önlenmesi) Davası,
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları,
 • Şuf’a Davası,
 • Geçit Hakkı Davası,
 • Ecrimisil Davası,
 • Su Hakkı Davaları

  İş Hukuku

  • Hizmet Tespiti (Bağkur-SSK),
  • Hizmetlerin Birleştirilmesi,
  • İhbar, Kıdem Tazminatı,
  • İşe İade Davaları

    Sigorta Hukuku